अम्बिका प्रसाद दीवान

ह ज सम स प रत य क म व श ल प र गण ह इसम द व न - ए - आम अर थ त जन स ध रण क प र गण, द व न - ए - ख स अर थ त व श ष ट प र गण, श श महल य जय मन द र एव
प र तम अम त भ रत अम बर क स ह स ड न अम ब प रस द श र व स तव अम ब क प रस द द व य अम ब क प रस द द व न अय ध य प रस द ग यल य अय यप प पण क कर अरव द ग खल